Dokumenty

Dokumenty ke stažení:

 2. ŽÁDOST O VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU

 • Formulář – žádost o vystavení duplikátu výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení, ročníkové vysvědčení

3. Závěrečná práce – SOP

Předloha pro závěrečnou práci SOP.

4. Závěrečná práce – Nástavba

Předloha pro závěrečnou.

Pro nezletilé žáky

Pro zletilé žáky

Projekty

Projekt „Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu“

Název projektu: Klíčové kompetence pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu
Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.48/02.0044
Realizátor: Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského
Termín realizace: 1. 5. 2013 – 31. 12. 2014

Cíl projektu

Podporovaná aktivita:  Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy; tvorba a realizace vzdělávacích programů určených k rozvoji klíčových kompetencí učitelů.

 • Zlepšení osobnostních i profesních KK účastníků – pedagogů účastnících se škol, které se promítne do zvýšení motivace jednotlivců pracovat pro školu (a to případně i nad rámec daných povinností), do zkvalitnění týmové spolupráce pedagogického sboru, do pozitivní atmosféry v rámci pedagogického sboru, a tím i celkové atmosféry na škole.

Jedinou možnou cestou, jak v rámci podmínek čelit ne zcela příznivé situaci ve školství, je další vzdělávání pedagogů. K němu je však nutná jejich dostatečná motivace. Tou bude pocit uspokojení z osobnostního růstu, prokazatelné zlepšení komunikativních dovedností, zlepšení zvládání pracovních činností, lepší zvládání problémových situací apod. To vše s důrazem na individualitu jednotlivých účastníků a nešablonovitý přístup k probíraným okruhům.

Absolvování takto pojatého vzdělávacího bloku v rámci projektu se projeví ve větší vstřícnosti učitelů vůči kurikulární reformě, ve ztotožnění se s jejími principy, v obecně větší vstřícnosti vůči současné škole, v zlepšení komunikace se žáky i kolegy a nadřízenými pracovníky, což jsou předpoklady tolik potřebného zkvalitnění vlastní výuky.

V rámci projektu bude vytvořeno pět vzdělávacích modulů:

 • Komunikativní dovednosti,
 • Sociální a personální dovednosti,
 • Základy koučinku,
 • Týmová spolupráce,
 • Brain jogging,

kterých se budou účastnit učitelé a ředitelé středních škol ve Středočeském kraji. Celkem se zúčastní vždy 10 pedagogů z 5 vybraných středních škol.

Informace: Mgr. Klára Svobodová, manažer projektu
E-mail:       klara.svobodova@sviajak.cz

Projekt „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SOU Čáslav“

Číslo operačního programu: CZ 1.07
Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SOU Čáslav
Zkrácený název projektu: Šablony SOU Čáslav
Doba realizace: od 01.09.2012 do 31.08.2014
Cíle projektu: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení vzdělávání na SOU Čáslav. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin.

Projekt „Inovace a modernizace výuky s využitím ICT“

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Doba realizace: Od 1.11.2011 do 31.10.2012
Realizátor: Střední odborné učiliště Čáslav, Žižkovo nám.75
Cílové skupiny budou žáci oborů: 

 • Podnikání
 • Cukrář
 • Kuchař-číšník
 • Opravář zemědělských strojů
 • Prodavač
 • Řezník-uzenář
 • Zahradník

Cíle projektu: Cílem projektu je zkvalitnění výuky zavedením ICT technologií pro výuku cizích jazyků a ekonomických předmětů, vytvořením výukových materiálu a metodiky s využitím ICT technologií. Záměrem je zavést do těchto předmětů nové metody výuky a tím zkvalitnit vzdělání.

Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Střední odborné učiliště Čáslav, Žižkovo nám. 75 bylo zapojeno do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a  uzamykatelnou skříňkou na techniku do jedné „nepočítačové“ učebny.

V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.

Celkový rozpočet projektu činil 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144 EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 %  (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP.