Zásady ochrany osobních údajů

Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75, IČO: 00069515, zapsaná v síti škol pod IZO 600007201, (dále jen „správce“) informuje tazatele, jakožto subjekt údajů (dále jen „tazatel“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány přímo od tazatele, a to v okamžiku odeslání dotazu. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem oprávněných zájmů správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Správce zpracovává osobní údaje tazatele za účelem vyřízení dotazu, který byl odeslán tazatelem.  Důvodem poskytnutí osobních údajů tazatelem správci je možnost zaslat tazateli odpověď na jeho dotaz, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek neodeslání odpovědi správcem. Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedenému účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:

  • cookies

 (dále jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedeným účelem po dobu vyřizování dotazu, a poté po dobu 2 let (správce má v daném případě oprávněný zájem na uchování těchto osobních údajů i po vyřízení dotazu z důvodu ochrany svých práv pro případ potenciálních soudních sporů). Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů tazatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

Správce informuje tazatele o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

  • práva na přístup k osobním údajům (tazatel má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
  • práva na opravu (tazatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
  • práva na výmaz (tazatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
  • práva na omezení zpracování (tazatel má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
  • práva vznést námitku (tazatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR);
  • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
    na automatizovaném zpracování (tazatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
  • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje tazateli kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů – Milan Krabec, emailová adresa: milan.krabec@seznam.cz, telefon: +420 705 409 191

Závěr

Tazatel tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

 

Vážení rodíce a zletilí žáci,

od 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jehož název je zpravidla zkracován na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR (General Data Pretection Reaulation). Jedná se o dosud nejvíce uceleným soubor pravidel na ochranu osobních údajů na světě. Vzhledem k tomu, že škola zpracovává velké množství osobních údajů žáků, rodičů a zaměstnanců, musí pijmout určitá opatření tak, aby vše bylo v souladu s tímto nařízením.

Většina osobních údajů, která Střední odboné učiliště, Čáslav. Žižkovo nám. 75 (dále jen SOU) shromažďuje a zpracovává, jsou údaje, které mu ukládá zákon nebo jsou nezbytně nutné k zajištění výchovně vzdělávacího procesu či bezpečí žáků (jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, státní příslušnost, údaje o zákonném zástupci, závažné údaje o zdravotním stavu, apod.). Zákonem je také dáno zpracování osobních údajů zákonných zástupců (jméno a příjmení, bydliště, kontaktní telefon, e-mail, ID datové schránky, soudní rozhodnutí o vymezení styku s dítětem apod.). K použití některých osobních údajů bude škola požadovat váš písemný souhlas (zveřejnění fotografií a videí žáků na webových stránkách školy a v místním tisku, předání osobních údajů žáků poskytovateli exkurze, apod.).

Všechny osobní údaje, které Škola shromažďuje, ať už v elektronické či v písemné podobě, jsou zabezpečeny před neoprávněným užitím. SOU tyto údaje shromažďuje a využívá pouze k účelům, pro které byly shromážděny (např. školní matrika) a neposkytuje tyto údaje dalším subjektům. Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu se Školským zákonem a Zákonem o spisové službě.