Konzultace pro žáky závěrečných ročníků

Konzultace k závěrečným a maturitním zkouškám budou realizovány od 11. května 2020. Konzultace budou probíhat podle stanoveného harmonogramu. 

Při konzultacích je povinnost řídit se těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
    Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
    Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Ve třídě

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
    b) při protinádorové léčbě,
    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy.
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:
    písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
    písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Čestné prohlášení si můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení

Sdílet